Vertretungsplan für: Montag, 27. Januar 2020 (B-Woche)
Oberschule Wiederitzsch
27.01.2020, 07:37

Abwesende Lehrer: Fied, Jen, Krü, Küs, Mai, Mo (1)
Lehrer mit Änderung: Ba, Berg, Bn, Ei, Gr, Gü, Kre, Kß, Mo, Nä, Rß2, Sf, Wö, Zis
Klassen mit Änderung: 10a, 10b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7aHS, 7b, 7bHS, 8a, 8aHS, 8b, 8bHS, 9a, 9aHS, 9b, 9bHS

Geänderte Unterrichtsstunden:

Klasse/Kurs Stunde Fach Lehrer Raum Info
5a 3-4 TC 12 alle bei Frau Näser
5a 5 BIO Rß2 213
5a 6 --- MA Mai fällt aus
5b 2 KU Ei 17 statt Di (28.01.) St.1
5b 5 --- INKL Ba fällt aus
6a 4 MA Sf 207 für MA Krü
6b 7 --- FÖMa Berg fällt aus
7a 2 DE Berg 13 statt Di (28.01.) St.1
7a 3 --- INKL Bn fällt aus
7a 3 DE Berg 13
7a 4 GE Berg 08 für GE Küs
7a 6 --- BIO Fied fällt aus
7a 7 --- INF Küs fällt aus
7aHS 3 PH Kre 209 statt Di (28.01.) St.1
7aHS 4 GE Berg 08 für GE Küs
7aHS 6 --- BIO Fied fällt aus
7aHS 7 --- INF Küs fällt aus
7b 4 GK Zis 13
7b 5 GE 13 für PH Mai
7bHS 3 PH Kre 209 statt Di (28.01.) St.1
7bHS 4 GK Zis 13
8a 4 DE Gr 05 für PH Mai
8a 6 --- BIO Krü fällt aus
8aHS 1-2 --- CH Fied fällt aus
8aHS 3 DE Bn 012 für PH Mai
8aHS 6 --- BIO Krü fällt aus
8b 1 --- MA Mo fällt aus
8b 4 MA Mo 209
8bHS 1-2 --- CH Fied fällt aus
8bHS 3 DE Bn 012 für PH Mai
9a 1 MA 111
9a 5 --- INKL Wö fällt aus
9aHS 1 PH Kre 209
9aHS 2 MA 111
9aHS 5 --- INKL Wö fällt aus
9b 1 --- PH Mai fällt aus
9b 2 MA Mo 209
9b 3 EN 115
9b 5 DE Ba 06
9bHS 1 PH Kre 209
9bHS 2 MA 111
9bHS 5 --- BIO Krü fällt aus
10a 5-6 --- GEO Jen fällt aus
10b 5 --- ETH Küs fällt aus